Bundel de krachten voor betere belangenbehartiging

Treed naar buiten met één stem

Hoewel binnen diverse disciplines in de culturele en creatieve sector bestuurlijke partners elkaar in toenemende mate opzoeken en samen naar oplossingen zoeken, is de (sociale) dialoog in de sector nog kleinschalig georganiseerd en versnipperd. Dit leidt ertoe dat betrokkenen tegen elkaar worden uitgespeeld. Om de belangen van de sector richting de politiek goed te behartigen is het belangrijk dat de sector de sectorbrede samenwerking intensiveert en als sector met één stem naar buiten treedt. Dit is bijvoorbeeld van belang voor het zichtbaar maken van de onbenutten potentie van de sector door aansluiting te zoeken bij ander beleidsagenda’s.

Voer een brede sociaal-economische dialoog

De raden adviseren een of twee keer per jaar een brede sociaal-economische dialoog te voeren over het functioneren van de kunst- en cultuurmarkt en de arbeidsmarkt waarbij naast organisaties van werk- en opdrachtgevers en organisaties van werkenden in de culturele en creatieve sector ook de overheid, de cultuurfondsen en andere belang­hebbenden betrokken zijn. Het ministerie van OCW zou hiervoor het initiatief kunnen nemen.