Stimuleer leren tijdens de loopbaan
via een ontwikkel­rekening

Een leven lang leren is onontbeerlijk in de huidige tijd en een belang van werkenden en werkgevers. Scholing is echter ook een lange­termijn­investering, waarvoor mensen belemmeringen ervaren: de urgentie wordt onvoldoende gevoeld, het ontbreekt aan tijd of geld, er is onduidelijkheid over de mogelijkheden of opbrengsten, of mensen hebben eerdere negatieve leer­ervaringen. Het is vanuit maatschappelijk en economisch oogpunt onwenselijk wanneer werkenden niet duurzaam inzetbaar zijn en er is een publiek belang om dat te voorkomen. De SER heeft recent een advies over post-initieel leren uitgebracht waarin het verschillende aanbevelingen doet om leren tijdens de loopbaan te stimuleren en minder vrijblijvend te maken. 1 Om te ontdekken wat werkt en deadweight loss te voorkomen, oftewel: meebetalen aan scholing die anders ook had plaatsgevonden, zijn experimenten en een lerende overheid noodzakelijk. De culturele en creatieve sector leent zich om verschillende redenen uitstekend voor proeftuinen.

De beide raden zien voor deze sector de volgende mogelijke maatregelen, die vooral liggen op de beleidsterreinen van de Ministeries van SZW, OCW, EZ en Financiën:

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Een advies over post-initieel leren’, Sociaal-Economische Raad, Den Haag, 2017.

Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Een advies over post-initieel leren’, Sociaal-Economische Raad, Den Haag, 2017.