Ontwikkel een platform voor
arbeidsmarkt en HRM-beleid

De raden adviseren de sector om hun krachten te bundelen en een platform te ontwikkelen dat voldoende scholings­aanbod waarborgt, kleine organisaties ondersteunt bij HR-beleid en arbeids­markt­onderzoek stimuleert voor eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeids­markt van de culturele en creatieve sector. Dit platform zou paritair aangestuurd kunnen worden door vertegenwoordigers van organisaties van werkgevers / opdrachtgevers en van werkenden. Het platform zou ook kunnen bijdragen aan het vergroten van het bereik van cao’s door harmonisatie of het openstellen van onderdelen voor zzp’ers. Van belang is dat dit een efficiëntie en effectiviteits­slag oplevert. De culturele en creatieve sector heeft geen centraal A+O fonds dat expertise en budget heeft voor onderzoek, opleidingen, projecten, et cetera. In veel sectoren wordt de financiering van arbeidsmarkt­fondsen geregeld in de cao of wordt een aparte cao voor een arbeidsmarktfonds afgesloten. Dit betekent in de regel dat gebonden organisaties een bepaald percentage van de loonsom beschikbaar stellen aan een fonds. Mede gezien het bijzondere karakter van de culturele sector, het gebrek aan voldoende (grote) sector-cao’s en het grote aandeel zzp’ers en vrijwilligers dat actief is in de sector, zal het noodzakelijk zijn dat de overheid een rol speelt bij de financiering van een dergelijk platform.

Arbeidsmarktonderzoek

Er vindt onvoldoende systematisch en samenhangend onderzoek plaats naar de ontwikkelingen op de arbeids­markt van de culturele en creatieve sector. Hoewel het CBS periodiek in opdracht van het ministerie van OCW de Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen maakt en jaarlijks maatwerk levert op enkele hoofdlijnen, is het onderzoeks­landschap op dit terrein versnipperd. Er bestaan weliswaar standaard afbakeningen van de culturele en creatieve sector en van creatieve beroepen, maar die afbakeningen worden niet door iedereen gebruikt. De belangrijkste arbeidsmarkt­gegevens zijn verspreid over allerlei aanbieders, worden in opdracht van verschillende partijen onregelmatig verzameld (OCW, branches, beroepsverenigingen), zijn soms sectoraal en soms disciplinegericht, sluiten qua methodiek en resultaten niet altijd goed bij elkaar aan en zijn zonder verdere bewerking meestal niet direct bruikbaar voor partijen die beleidsverantwoordelijk zijn voor de personeels­voorziening in de sector. De wens om te komen tot harmonisering van het onderzoek en zo het collectieve belang van de sector te dienen is bovendien niet overal in de sector even sterk ontwikkeld. Aangezien eenduidige en betrouwbare informatie nodig is om beleid te kunnen ontwikkelen en uit te voeren, is het volgens de raden belangrijk om de transparantie te bevorderen en orde en eenduidigheid aan te brengen in het informatie­landschap. De raden adviseren de sector om samen met het ministerie van OCW het initiatief te nemen afspraken te maken om te komen tot eenduidige en betrouwbare informatie over de arbeidsmarkt van de culturele en creatieve sector. Dit zou kunnen door een gezamenlijk onderzoeks­programma te ontwikkelen en te financieren die als missie heeft om aan een brede doelgroep van partijen objectieve, uniforme, actuele en onafhankelijk verwerkte kwantitatieve informatie over de culturele en creatieve arbeidsmarkt toegankelijk beschikbaar te stellen. 1

Een voorbeeld van een dergelijk programma is het onderzoeks­programma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn waarin het ministerie van VWS en sociale partners samenwerken om arbeidsmarkt­informatie over de sector zorg en welzijn te verzamelen, azwinfo.nl.