Stimuleer loondienst­verbanden

De sector werkt bovengemiddeld project-, seizoens- en subsidie­gebonden. Dat heeft te maken met de aard van het werk maar ook met de structuur van financiering van de sector. Subsidiëring vindt plaats voor bepaalde tijd of project­gebonden. Ook zijn er vaak beperkingen in het opbouwen dan wel aanhouden van weerstand­vermogen om aan de eisen voor het werkgeverschap te kunnen voldoen. De raden vinden het wenselijk dat het voor werkgevers weer aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen, bij voorkeur voor langere tijd en zoveel mogelijk in contracten voor onbepaalde tijd waar het continue werk­zaamheden betreft. Het verkleinen van verschillen tussen groepen werkenden vergt – bij gelijkblijvende financiering – aanpassing van wet- en regelgeving door de overheid. Dit bredere vraagstuk vormt thans onderwerp van bespreking in SER-verband.

Waar het (opvolgende) werkzaamheden voor bepaalde tijd betreft ligt er ook een opdracht bij sociale partners om hierover in cao-verband afspraken te maken. Waar het de wijze van publieke financiering van de rijksoverheid en de cultuur­fondsen betreft, dient dit onderwerp te zijn van de verkennings­aanvraag cultuur­beleid 2021 en verder. Waar het publieke financiering van provincies, gemeenten of andere openbare lichamen betreft dient de wijze van publieke financiering, met inbegrip van jaarlijkse indexatie van initiële meerjarige subsidie, in relatie tot duurzame arbeids­verhoudingen eveneens onderwerp van gesprek te zijn.