Verbreed de toepassing van cao’s

Stimuleer harmonisatie van cao’s

De groei van het aantal gemengde culturele instellingen vraagt om harmonisatie en integratie van cao’s met voldoende maat­werk en flexibiliteit om de arbeidsvoorwaarden van werknemers naar wens in te richten. Het beperken van het aantal cao’s in de sector kan bijdragen aan het verminderen van de versnippering en het verbreden van het draagvlak. Daarbij is het wel van belang dat de cao passend is, dat wil zeggen is toegesneden op de situatie en omstandigheden van de sector of organisatie waarvoor de cao geldt en aansluit bij de heersende sociaal-economische en maatschappelijke omstandigheden. Een aandachtspunt is dat harmonisering een prijsopdrijvend effect kan hebben wat de integratie van cao’s kan bemoeilijken.

De raden adviseren werkgevers- en werknemers­organisaties om gezamenlijk te onderzoeken welke cao’s in de culturele en creatieve sector in aanmerking komen voor harmonisatie, de uitgangspunten daarbij en het tijdpad waarbinnen het harmonisatie­proces kan plaatsvinden. Dit gesprek is in de sector ook regelmatig gaande.

Stimuleer collectieve onderhandelingen waar nog geen cao’s gelden

De raden adviseren sociale partners om in die delen van de culturele en creatieve sector waar nog geen cao’s gelden tot collectieve arbeidsvoorwaardenvorming te komen en, voor zover mogelijk, zzp’ers te betrekken bij deze onderhandelingen.

Stel bepaalde cao-onderdelen open voor alle werkenden

Het aandeel zzp’ers in de culturele sector is relatief hoog. De vraag doet zich voor of en hoe dit moet doorwerken in de bestaande arrangementen voor werknemers, zoals bijvoorbeeld opleidings­faciliteiten. De SER heeft in eerdere advisering over zzp’ers aanbevolen te bezien of bepaalde onderdelen van de cao ook kunnen worden open­gesteld voor zzp’ers. 1 In een aantal sectoren zijn inmiddels initiatieven genomen om zzp’ers te laten deelnemen aan bijvoorbeeld opleidingsstructuren of pensioenfonds. In de culturele sector zouden sociale partners cursussen onder voorwaarde van een financiële bijdrage ook kunnen openstellen voor zzp’ers.

Verbreding draagvlak cao-afspraken, Sociaal-Economische Raad, Den Haag, 2013.